František Skála

Řeč těla

Galerie Litera | 7. 2. 2008–28. 3. 2008

Cyklus fotografií „Řeč těla“ vznikl v roce 1993 ve spolupráci s Martinem Polákem a v České republice je vystaven poprvé. Zároveň je prezentován záznam stejnojmenné performance Františka Antonína Skály a Františka Skály z galerie Atrium ed Arte ve Vídni.

Vážené dámy a pánové,
u příležitosti zahájení této výstavy bych se s vámi rád podělil o některé výsledky bádání v oblasti nonverbální komunikace a to především gestiky, posturologie a proxemiky. Přestože dílo pana Skály se stalo tématem výzkumu několika odborníků v uměnovědách doposud nikdo, alespoň pokud je nám známo, se nepokusil o takovou to analýzu prostředky skutečné vědy.

Většina předchozích uměnovědných badatelů se zaměřila na výklad či interpretaci, chcete-li, Skálových výtvorů. Někteří se například domnívají, že figury s kužely mají naznačovat Skálův pokus o vytvoření jakéhosi nového signalizačního systému či syntetického jazyka, který je dle jejich názoru motivován Skálovým rozčarováním z komunikačních omezení s příslušníky jiných národů. Jiní autoři se zaměřili na směr kuželů, který ve většině případů směřuje vzhůru, což prý ukazuje na Skálovu touhu po komunikaci s extraterestriálními bytostmi. U dalších badatelů pak převažují stesky nad určitou autorovou tajnosnubností ve smyslu neochoty autora jasně a věcně vypovídat o smyslu a významu jeho konání.

Jak jistě všichni vidíte jde o nepřehlednou paletu názorů a domníváme se proto, že se nejedná o vhodný přístup. Na rozdíl od výše zmíněných badatelů je těžiště naší práce v seriózní analýze pohybu a nesnaží se o žádné falešné interpretace.

Prvním krokem v našem výzkumu, bez něhož se ostatně žádný seriózní výzkum neobejde, bylo zajištění solidní terminologie na jejímž základě bychom mohli provést detailní deskriptivní analýzu. Pro účely našeho zkoumání jsme použili metodiku mezinárodně uznávaného odborníka na pohybovou dynamiku PhDr. Klimenta Ondrejku, CSc., který působí v Ústavu hudobnej vedy SAV, Umenovednom ústave SAV, Osvetovom ústave Bratislava a Matici slovenskej v Martine. Náš přístup vychází především z jeho stěžejního díla: ONDREJKA, Kliment : Motivika pohybu. časť. Motivika slovenských ľudových tancov II. KOS Banská Bystrica 1977. Schválené Stredoslovenským krajským národným výborom – odborom kultúry č. 223/75.
Protože se jedná o zcela zlomovou práci a to nejen v oblasti výzkumu pohybu, ale je též oceňována mnoha komparativními slavisty pro nesmírnou bohatost jazykových výrazů, nemohli jsme vám při této příležitosti ukázat originál, který je uzavřen v sejfu matice slovenskej, ovšem podařilo se nám, díky naším slovenským kolegům, čímž bych chtěl na tomto místě poděkovat panu Dr. Ivanu Murínovi, získat alespoň čáastečnou fotokopii tohoto unikátu.
Abychom však pouze neteoretizovali, pojďme se podívat na několik konkrétních ukázek naší práce. Domníváme se např., že na fotografii vpravo v rohu se autor pokouší o figuru, kterou odborně nazýváme:

382. Predkrížny prešl‘ap podnožne preskočný
Pro ty, kteří nejsou s touto terminologií doposud seznámeni, přidává Dr. Ondrejka výklad:

Pre tento motív používáme i stručnejší a pomerne výstižný názov „popred nohu“.
1.t.1. Pravú nohu priamo alebo vonkajším oblúkom prednožiť sledne až dnu (krížom) a prešl‘apnúť na ňu
2. poskokom (šmýknutím) dozadu l‘avú prednožiť
2.t.=1.t. ale opačnou nohou

Na jiném místě je možné vidět figuru, kterou jsme charakterizovali jako:

678. Účapný rozčlenkovec s účapným rozďubašíkom
1.t.1. Doskokom do stopovo rozkročného podrepu
a. spojskokom zrazenie v stoji
2. rozskokom podrep stopovo rozkročný
a. vo vzduchu zraziť chodidlá
2.t.=1.t.

Dále nacházíme na několika místech exemplární příklad několika motívů trojložných jako je třeba:

2 2 2 Motívy trojložné

758. V kl‘aku krok príkrokovo krokový

1.t.1. Krok na pravé koleno
a. príkrok na l‘avé koleno
2. krok na pravé kolen
2.t.=1.t.
Premenný krok možno robiť i bokom. V „ovčom zdychu“ doplňuje premenný krok v kl‘aku vodorovne predklonený trup, paže sú pokrčmo vytočené smerom temenným; keď je vedúca pravá noha, robieva tiež l‘avá paže (dlaňou k zemi) dva vel‘ké krúžky smerom dnu – pravá je zapažená.

Opět na jiném místě se autor pokouší o figuru (a dlužno říci, že nepříliš úspěšně, na jeho obranu je však nutno podotknout, že se jedná o motiv vysoce náročný, jenž zvládá jenom několik předních sólistů ze špičkových souborů jako je Lúčnica či Zemplín)

1 33 1 33 1 1 1 Motívy dvojito tiažnovzdušno trojtiažne
702. Dvojrozďubašík trojrázskočný

1.t.1. Rázskok v stoji stopovo rozkročnom na polchodidlách a odraz
a. vo vzduchu zraziť chodidlá
2. doskok do stoja stopovo rozkročného na polchodidlách a odraz
a. vo vzduchu zraziť chodidlá
2.t.1. doskok do stoja stopovo rozkročného
a. náznakový rázskok
2. náznakový rázskok
3. – 4.t.=1.-2.t.

Tímto způsobem bychom mohli pokračovat v našich analýzách dále a dále. Myslím však, i že z těchto několika ukázek je zřejmé, že náš přístup není postaven na žádných metafyzických domněnkách či pochybných dohadech, tak jak tomu bylo u zkraje zmiňovaných badatelů, ale o objektivní vědecko-induktivní přístup. Zároveň je jasné, že se jedná o práci vysoce náročnou a přitom tolik potřebnou. Doufám, že nyní již vystavená díla budete vnímat ve zcela jiném-vědeckém-světle.

Přeji vám příjemnou zábavu!

Dr. Bukwic